ALV donderdag 21 oktober 2010

Datum, tijd 21 oktober 2010, 15.30-18:00 uur
Locatie Vergadercentrum La Place, Vredenburgzaal, Utrecht

Na afloop van de ALV vindt er een borrel plaats op de nieuwe lokatie van het verenigingsbureau.

Concept-agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken, mededelingen
 4. Notulen ALV d.d. 22 maart 2010 (concept)
 5. Jaarverslag 2009 
 6. Financiële verslagen (waaronder Bestuursverslagen en Jaarrekeningen) 20072008, mededelingen Bestuur en rapportage Kascommissie
 7. Financiën 2010: liquiditeit en realisatie [document: pdf xls]
 8. Stand van zaken Jaarcongres
 9. Contributie 2011. Het Bestuur doet het voorstel tot verhoging van persoonlijke lidmaatschappen met € 5,=.
 10. Het Bureau: huidige personele situatie, verwachtingen en ambities
 11. Het Bureau: situatie huisvesting, ideeën voor verdere benutting
 12. ACB-commissie: taakopdracht en samenstelling [Visiedocument d.d. 1 maart 2010]
 13. Stand van zaken afdelingen 
 14. Stand van zaken website en discussielijsten: techniek en financiën
 15. Bestuurssamenstelling: verkiezing nieuwe voorzitter*
 16. Wat verder ter tafel komt
 17. Rondvraag
 18. Sluiting.

*) Michel Wesseling (beoogd voorzitter) is werkzaam bij het Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam als hoofd bibliotheek & IT services. Nadere info: LinkedIn-profiel Michel | ISS-profielpagina.