Algemene Leden Vergadering van de NVB op 10 juli 2012

Agenda voor de extra  Algemene Leden Vergadering van de NVB op 10 juli 2012, te houden op het NVB-Bureau,  Mariaplaats 3 te Utrecht, vanaf 16 uur (inloop vanaf 15.30 uur).

Datum, tijd: 10 juli 2012 (inloop 15:30 uur, vergadering 16:00-ca. 17:30 uur)
Locatie: Verenigingsbureau, Mariaplaats 3, Utrecht

Voor routebeschrijving vanaf Utrecht Centraal met plattegrond Mariaplaats en omgeving, klik hier [1,5 Mb]. Let op: parkeergelegenheid op en rond de Mariaplaats is zeer beperkt en de politie controleert regelmatig. De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij de Springweg.

Ter toelichting: deze extra ALV is een voortzetting van die welke op 14 juni jl. werd gehouden. Daarom is bij deze agenda geen verslag daarvan gevoegd. Er zal een verslag van beide samenkomsten gezamenlijk worden gemaakt na afloop van de vergadering van 10 juli. Het is voortaan de bedoeling, dat het concept-verslag gedurende een maand na totstandkoming aan de leden die aanwezig waren, wordt voorgelegd voor commentaar. Dit commentaar kan vervolgens in het concept-verslag worden verwerkt, zodat tijdens de volgende ALV minder tijd aan de bespreking ervan hoeft te worden besteed en de vaststelling sneller kan plaats vinden. Deze aanpak volgt het Bestuur ook voor haar eigen verslagen.
De hieronder genoemde agendapunten betreffen die onderwerpen welke op 14 juni bij een aantal leden vragen opriepen, waardoor ze toen niet volledig konden worden behandeld.
De leden van de NVB worden hierbij uitgenodigd om, indien zij verhinderd zijn deze ALV bij te wonen, hun mening over de onderwerpen van deze agenda in te zenden naar info@nvbonline.nl  tot één dag vóór de ALV. Het Bestuur zal de ingezonden meningen in de vergadering kenbaar maken en daar eventueel het eigen commentaar aan toevoegen.

1. Opening


2. Mededelingen van het Bestuur


3. Herziene begroting Vereniging 2012, in overeenstemming met het op de ALV van 15 december jl. beslotene (zie document)

4. Begroting en staat van inkomsten en uitgaven Jubileum-activiteiten (zie document); hier zal het Bestuur tevens terugkomen op het in het verslag van de ALV van 15 december jl. onder punt 5 gestelde

5. Kascommissie. Het Bestuur stelt hierbij voor te bekrachtigen, dat de gezamenlijke penningmeesters van de afdelingen (bijeengekomen op het Bureau op 19 juni jl.) de Kascommissie van de NVB vormen, in overeenstemming met artikel 11 van de regeling “Financiële relaties binnen de NVB” 

6. Verslag van de Kascommissie over de Staat van Baten en Lasten van de Vereniging over 2011 (zoals voor de ALV van 14 juni jl. gepresenteerd), alsmede eventuele décharge, bij monde van Suzanne Bakker (zie verslag kascontrole) en (zie document).

7. Contributies en abonnementen IP 2013; bijgesteld voorstel van het Bestuur (zie document)

8. Concept-jaarverslag NVB 2011; voorstel van het Bestuur dit vast te stellen (zie document)

9. Rondvraag, vaststelling volgende vergaderdatum en sluiting

U kunt zich aanmelden via de volgende doodle, zijnde:
http://www.doodle.com/sh3ecmvdwgps73ca#table