ALV donderdag 4 juni 2015 tijdens IP-KNVI Inspiratiemiddag

Datum: donderdag 4 juni 2015 tijdens IP-KNVI Inspiratiemiddag 
Inloop: vanaf 12.00 uur (en broodjes)
De ALV: van 12.30-13.30 uur
U kunt zich hier aanmelden

Locatie:
NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies
Herengracht 380
1016 CJ Amsterdam

1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen bestuur

2. Vaststellen concept-verslag vergadering 18 december 2014 (bijlage)

3. Verenigingszaken, algemeen:
a. ALV weer jaarlijks conform statuten binnen 6 maanden na afloop van het voorgaande boekjaar. Extra ALV indien noodzakelijk.
   Dit jaar geen winter ALV.
b. Update modernisering verenigingsstructuur (ALV of ledenraad discussiestuk)

4. Bestuurszaken:
Ter informatie is bijgevoegd de samenstelling bestuur (bijlage)
a. Benoeming Didi Mulder als secretaris verenigingsbestuur
b.  Vacature penningmeester verenigingsbestuur (bijlage profielschets/vacature penningmeester) 
c. Procedure benoeming nieuwe voorzitter (per eerstvolgende ALV), (bijlage profielschets)
d.  Afscheid Ali Molenaar als secretaris en Peter Nieuwenhuizen als penningmeester verenigingsbestuur

5. Financiële zaken:
a. Concept-jaarrekening incl. accountants verklaring 2014 (brief Baker Tilly Berk, op aanvraag via: info@knvi.net
b. Verslag kascontrole commissie (bijlage)
c. Décharge bestuur voor financieel beleid
d. Vaststellen contributies 2016 (bijlage penningmeester)
e. Vaststellen begroting 2016 (bijlage penningmeester)

6. Jaarverslag 2014 (bijlage secretaris Ali Molenaar)

7. Ter informatie:
a. Gesprekken met NGi-NGN, SOD, VOGIN

8. Rondvraag 

Meer informatie over de IP-KNVI Inspiratiemiddag kan je hier lezen

Het KNVI verenigingsbestuur kijkt uit naar uw deelname!