ALV donderdag 16 juni 2016 tijdens KVAN-jubileumdagen

Datum: donderdag 16 juni 2016 tijdens KVAN-jubileumdagen 

Locatie:
Philharmonie Haarlem
Lange Begijnestraat 11, 2011 HH Haarlem
(Van Warmerdam Zaal)

Programma KNVI-ALV:
•    13.00 – 13.30 uur    Inloop ALV
•    13.30 – 15.30 uur    ALV vergadering
•    15.30 – 15.45 uur    afsluiting ALV koffie/thee
•    15.30 – 17.00 uur    Prissma Pitch
•    17.00 – 18.00 uur    Borrel en prijsuitreikingen Prissma Pitch 

U kunt zich hier aanmelden of via weblink: http://www.formdesk.com/knvi/ALV20160616_KNVI-ALV_KVAN-jubileumcongres

Machtigingsformulier:
Kun je niet persoonlijk aanwezig zijn, maar wil je wel een ander lid van de KNVI machtigen om voor jou een stem uit te brengen, download hier het machtigingsformulier.
Ben je door een ander lid gemachtigd, lever dan het machtigingsformulier (in print) voorafgaand aan de vergadering in, in ruil voor een stemformulier. 

1. Opening, vaststellen agenda en mededelingen bestuur

2. Vaststellen concept-verslag vergadering 4 juni 2015 (bijlage)

3. Voorstel samensmelting KNVI met Ngi-NGN en SOD
a. Inleiding door de voorzitter (bijlagen: 1. Voorstel samengaan, 2. Flyer)
b. Ruimte voor vragen, suggesties, ideeën
c. Vervolgstappen, planning
d. Besluitvorming
Het bestuur zal het volgende voorstel in stemming brengen: 
'De Algemene ledenvergadering stemt in met het voornemen van het bestuur om per 1 januari 2017 samen te gaan met de Ngi-NGN en SOD en geeft het bestuur opdracht tot formalisering van de samensmelting volgens het voorstel ‘Samenvoeging Ngi-NGN, SOD en KNVI tot KNVI2017’.

4. Bestuurszaken
Ter informatie is bijgevoegd de samenstelling bestuur (bijlage)
a. Benoeming Frans Huigen, Marjolein Kranse en Ingeborg Verheul als lid van het bestuur

5. Financiële zaken
a. Concept-jaarrekening incl. accountants verklaring 2015 (brief Baker Tilly Berk, op aanvraag via info@knvi.net) (bijlage: overzicht begroting 2015, realisatie 2015 en begroting 2016)
b. Verslag kascontrole commissie (bijlage)
c. Dechargé bestuur voor financieel beleid
d. Vaststellen contributies 2017
"Het bestuur stelt voor om de contributies voor 2017 gelijk te houden aan die van 2016."

6. Jaarverslag 2015 (bijlage)

7. Rondvraag

8. Sluiting en vaststellen volgende ALV op 24 november 2016

Meer informatie over de KVAN-jubileumdagen kan je hier lezen of via weblink: http://kvan.nl/jubileumcongres

Het KNVI verenigingsbestuur kijkt uit naar je deelname!