ALV donderdag 14 februari 2013

Datum, tijd: donderdag 14 februari 2013 (inloop 15:00 uur, vergadering 15:30-tm. 18:00 uur)
U kunt zich hier aanmelden.

Locatie: Verenigingsbureau, Mariaplaats 3-III, Utrecht

Voor routebeschrijving vanaf Utrecht Centraal met plattegrond Mariaplaats, klik hier 

Let op: parkeergelegenheid op en rond de Mariaplaats is zeer beperkt en de politie controleert regelmatig. De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij de Springweg.

Na afloop zijn alle aanwezigen uitgenodigd voor een borrel.


De concept-agenda is als volgt:

01. Opening

02. Mededelingen

03. Vaststellen verslag ALV 14 juni, 6 juli 2012 en 6 december 2012;
      Bijlagen: download
hier het gecombineerde verslag van 14 juni en 6 juli en hier het verslag
      van 6 december vergaderingen.

04. Financiën

     - Vaststellen Financieel Jaarverslag 2011, het financieel jaarverslag 2011 kunt u desgewenst
        opvragen door een e-mail te sturen naar het NVB bureau.

     - Vaststellen verslag Kascommissie verslag, download hier verslag kascommissie.
     - Dechargeren van de penningmeester.

05. Begroting 2013
     - Vaststellen Begroting 2013, bijlage: download hier de begroting 2013.
     - Toelichting PN, download hier notitie bij begroting NVB 2013.
     - Afdelingsreserves.
     - Werkplan 2013; download hier het werkplan over 2013.

06. Evaluatie Jubileumjaar, bijlage: het evaluatierapport volgt!

07. Ledenwerf campagne 2013, Bijlage: download hier statusoverzicht ledenwerfcampagne.
    
08. Samenstelling Bestuur, download hier het Bestuuroverzicht.
   
09. Rondvraag, vaststelling data ALV-bijeenkomsten 2013 en sluiting

10. Predicaat Koninklijk; nieuwe naam en logo,
      vanaf 17.30 uur finalisten prijsuitreiking 'NVB nieuwe naam aanwezig' + trekking.

Algemene Leden Vergadering van de NVB op 10 juli 2012

Agenda voor de extra  Algemene Leden Vergadering van de NVB op 10 juli 2012, te houden op het NVB-Bureau,  Mariaplaats 3 te Utrecht, vanaf 16 uur (inloop vanaf 15.30 uur).

Datum, tijd: 10 juli 2012 (inloop 15:30 uur, vergadering 16:00-ca. 17:30 uur)
Locatie: Verenigingsbureau, Mariaplaats 3, Utrecht

Voor routebeschrijving vanaf Utrecht Centraal met plattegrond Mariaplaats en omgeving, klik hier [1,5 Mb]. Let op: parkeergelegenheid op en rond de Mariaplaats is zeer beperkt en de politie controleert regelmatig. De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij de Springweg.

Ter toelichting: deze extra ALV is een voortzetting van die welke op 14 juni jl. werd gehouden. Daarom is bij deze agenda geen verslag daarvan gevoegd. Er zal een verslag van beide samenkomsten gezamenlijk worden gemaakt na afloop van de vergadering van 10 juli. Het is voortaan de bedoeling, dat het concept-verslag gedurende een maand na totstandkoming aan de leden die aanwezig waren, wordt voorgelegd voor commentaar. Dit commentaar kan vervolgens in het concept-verslag worden verwerkt, zodat tijdens de volgende ALV minder tijd aan de bespreking ervan hoeft te worden besteed en de vaststelling sneller kan plaats vinden. Deze aanpak volgt het Bestuur ook voor haar eigen verslagen.
De hieronder genoemde agendapunten betreffen die onderwerpen welke op 14 juni bij een aantal leden vragen opriepen, waardoor ze toen niet volledig konden worden behandeld.
De leden van de NVB worden hierbij uitgenodigd om, indien zij verhinderd zijn deze ALV bij te wonen, hun mening over de onderwerpen van deze agenda in te zenden naar info@nvbonline.nl  tot één dag vóór de ALV. Het Bestuur zal de ingezonden meningen in de vergadering kenbaar maken en daar eventueel het eigen commentaar aan toevoegen.

1. Opening


2. Mededelingen van het Bestuur


3. Herziene begroting Vereniging 2012, in overeenstemming met het op de ALV van 15 december jl. beslotene (zie document)

4. Begroting en staat van inkomsten en uitgaven Jubileum-activiteiten (zie document); hier zal het Bestuur tevens terugkomen op het in het verslag van de ALV van 15 december jl. onder punt 5 gestelde

5. Kascommissie. Het Bestuur stelt hierbij voor te bekrachtigen, dat de gezamenlijke penningmeesters van de afdelingen (bijeengekomen op het Bureau op 19 juni jl.) de Kascommissie van de NVB vormen, in overeenstemming met artikel 11 van de regeling “Financiële relaties binnen de NVB” 

6. Verslag van de Kascommissie over de Staat van Baten en Lasten van de Vereniging over 2011 (zoals voor de ALV van 14 juni jl. gepresenteerd), alsmede eventuele décharge, bij monde van Suzanne Bakker (zie verslag kascontrole) en (zie document).

7. Contributies en abonnementen IP 2013; bijgesteld voorstel van het Bestuur (zie document)

8. Concept-jaarverslag NVB 2011; voorstel van het Bestuur dit vast te stellen (zie document)

9. Rondvraag, vaststelling volgende vergaderdatum en sluiting

U kunt zich aanmelden via de volgende doodle, zijnde:
http://www.doodle.com/sh3ecmvdwgps73ca#table

ALV donderdag 14 juni 2012

Agenda Algemene Ledenvergadering

Datum, tijd: 14 juni 2012 (inloop 15:00 uur, vergadering 15:30-ca. 17:30 uur)
Locatie: Verenigingsbureau, Mariaplaats 3, Utrecht

Voor routebeschrijving vanaf Utrecht Centraal met plattegrond Mariaplaats en omgeving, klik hier [1,5 Mb]. Let op: parkeergelegenheid op en rond de Mariaplaats is zeer beperkt en de politie controleert regelmatig. De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij de Springweg.

De vergadering wordt afgesloten met een thematisch gedeelte: 'Openbibliotheken.nl: de pirate bay van het bibliotheekwerk?', een presentatie van het initiatief “Tegen” door Jeroen de Boer.
Jeroen de Boer en Edwin Mijnsbergen hebben een initiatief gestart "tegen" de gevestigde uitgeversorde die het beschikbaarstellen van e-boeken via bibliotheken hevig frustreert (zie www.openbibliotheken.nl).

Na afloop zijn alle aanwezigen uitgenodigd voor een drankje en een hapje.

De concept-agenda is als volgt:


1. Opening

2. Mededelingen Bestuur

3. Verslag van de vorige ALV van 15 december 2011 (zie document); naar aanleiding hiervan zal voorzitter Michel Wesseling o.m. ingaan op de herziening van de begroting 2012 en de beperking van het financieel risico van het jubileum

4. Vacature functie penningmeester; het Bestuur stelt ing. Peter Nieuwenhuizen (senior adviseur Documentair Informatiemanagement bij Rijkswaterstaat) als nieuwe penningmeester voor

5. Jaarverslag 2011 (zie document); doordat afdelingen niet bij machte bleken om hun informatie tijdig aan te leveren, wordt de financiële informatie beperkt  tot een Staat van Baten en Lasten (zie document), maar er vindt inmiddels overleg plaats met de accountant, waardoor meer uitgebreide informatie alsnog gepresenteerd kan worden.
In het jaarverslag wordt verwezen naar het advies van de commissie NVB2020, het document Financiële verhoudingen binnen de NVB (v1.3) en de finale versie van NVB2015 : Beroep met impact.

6. Financiële stand van zaken (mondelinge toelichting door de beoogde nieuwe penningmeester)

7. Voorstel contributies 2013 (zie document)

8. 100 jaar NVB; update door Ans ter Woerds van de voorbereidingen en activiteiten

9. Vaststelling herziene versie “NVB2015; Beroep met Impact” (zie document)

10. Rondvraag, vaststelling volgende vergaderdatum en sluiting.