ALV Donderdag 6 december 2012

Datum, tijd: donderdag 6 december 2012 (inloop 15:00 uur, vergadering 15:30-tm. 18:00 uur)
U kunt zich hier aanmelden.

Locatie: Verenigingsbureau, Mariaplaats 3, Utrecht

Voor routebeschrijving vanaf Utrecht Centraal met plattegrond Mariaplaats, klik hier 

Let op: parkeergelegenheid op en rond de Mariaplaats is zeer beperkt en de politie controleert regelmatig. De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij de Springweg.

Na afloop zijn alle aanwezigen uitgenodigd voor een drankje en een hapje.


De concept-agenda is als volgt:

1. Opening

2. Mededelingen

3. Vaststellen verslag ALV 14 juni en 6 juli 2012;
Bijlage: download
hier het gecombineerde verslag van beide vergaderingen.

4. Vaststellen Begroting 2013;
Bijlage: download
hier de begroting 2013.

5. Vaststellen Financieel Jaarverslag 2011;
Definitieve bijlage volgt,
het concept financieel jaarverslag 2011 kunt u desgewenst wel opvragen door een e-mail te sturen naar het NVB bureau.

6. Ledenwerf campagne 2013; mondelinge toelichting. Bijlage: statusoverzicht ledenwerfcampagne

7. Predicaat Koninklijk; nieuwe naam en logo

8. Samenstelling Bestuur; bijlage volgt

9. Wat verder ter tafel komt

10. Rondvraag, vaststelling datum volgende vergadering en sluiting

ALV donderdag 15 december 2011

Datum, tijd 15 december 2011 (inloop 15:00 uur, vergadering 15:30-ca. 17:00 uur)

Locatie Verenigingsbureau, Mariaplaats 3, Utrecht

Voor routebeschrijving vanaf Utrecht Centraal met plattegrond Mariaplaats en omgeving, klik hier [1,5 Mb]. Let op: parkeergelegenheid op en rond de Mariaplaats is zeer beperkt en de politie controleert regelmatig. De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij de Springweg.

De vergadering wordt aangevuld met een thematisch gedeelte door middel van een presentatie verzorgd door de Nederlandse Social Media Academie (NSMA).

Na afloop zijn alle aanwezigen uitgenodigd voor een drankje en een hapje.

De concept-agenda is als volgt: 

 1. Opening 
 2. Mededelingen Bestuur
 3. Verslag van de vorige ALV van 16 juni jl.
 4. Begroting 2012 (in combinatie met een bespreking van de momentele financiële situatie en de stand van zaken ten aanzien van de nieuwe financiële verhouding tussen vereniging en afdelingen). Bijbehorende stukken: [1] Begroting 2012; [2] Toelichting op begroting 2012.
 5. Werkzaamheden en plannen van de commissie NVB100, die de evenementen ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan mede moet voorbereiden (voorz.: Ans ter Woerds). Bijbehorende stukken: [1] begroting NVB100.
 6. ‘Beroep met Impact’; bespreking van het Bestuursdocument dat het beleid voor de periode 2012-2015 wil uitzetten. Bijbehorende stukken: [1] 'Beroep met impact'.
 7. Terugblik op het congres
 8. Nieuwe samenstelling Bestuur:

- aftredend en niet herkiesbaar: Emke van Breugel, penningmeester a.i.
- benoeming van Anna Buijsman 
- benoeming van Gina Bijnsdorp
- benoeming van Harold Pernot (JI), vervangt Emke als afgevaardigde uit de JI
- benoeming van Marina Polderman (profiel op LinkedIninterview inBibliotheekblad, jg. 2011, nr. 3, p. 40-42), zal de OB afdeling nieuw leven inblazen

9. Benoeming van John MacKenzie Owen tot Lid van Verdienste

10. Presentatie van de NSMA 

NSMA (Nederlandse Social Media Academie) is hét online kennis- en praktijkinstituut op het gebied van social media voor de zakelijke markt. Het cursusaanbod van de NSMA loodst zowel nieuwkomers als ervaren gebruikers op alle niveaus door het snel groeiende sociaal medialandschap.

 11. Aankondiging volgende ALV en Sluiting.

ALV donderdag 16 juni 2011

Datum, tijd 16 juni 2011 (inloop 15:00 uur, vergadering 15:30-ca. 17:00 uur)

Locatie Verenigingsbureau, Mariaplaats 3, Utrecht

Voor routebeschrijving vanaf Utrecht Centraal met plattegrond Mariaplaats en omgeving, klik hier [1,5 Mb]. Let op: parkeergelegenheid op en rond de Mariaplaats is zeer beperkt en de politie controleert regelmatig. De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij de Springweg.

De ALV wordt afgesloten met een borrel op dezelfde locatie.

Concept-agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken, mededelingen
 4. Concept-verslag ALV d.d. 3 december 2010
 5. Bestuursaangelegenheden: terugtreden penningmeester Huib Verhoeff; interim penningmeesterschap Emke van Breugel; toetreden Hubert Krekels namens de afdeling HB/WB
 6. Financiën
  1. Financieel jaarverslag 2010 (concept)
  2. Herziene begroting 2011
  3. Tussenrapportage penningmeesteroverleg d.d. 25 mei 2011 (Financiële verhouding Vereniging - afdelingen) 
 7. Inhoudelijk jaarverslag 2010
 8. Tussenrapportage Jaarcongres (advertentiewebsite)
 9. Tussenrapportage website / ict
 10. Tussenrapportage NVB2020 (commissie Litjens over koers en visie, voortzetting van de ACB-commissie)
 11. Tussenrapportage TaskForce 5000 (commissie Ledenwerving)
 12. Wat verder ter tafel komt, Rondvraag en sluiting huishoudelijke deel.

Thematisch gedeelte
Klaas Jan Mollema (Haagse Hogeschool) en Kees Westerkamp (Hanzehogeschool, Groningen) praten ons, vanuit hun bemoeienis met TACIS (Taskforce Arbeidsmarkt Communicatie InformatieSpecialisten), bij over de ontwikkelingen op het terrein van opleidingen en arbeidsmarkt. 

Borrel

ALV vrijdag 3 december 2010

Datum, tijd 3 december 2010 15.30 tot 17:30 uur

Locatie Verenigingsbureau, Mariaplaats 3, Utrecht

Voor routebeschrijving vanaf Utrecht Centraal met plattegrond Mariaplaats en omgeving, klik hier [1,5 Mb]. Let op: parkeergelegenheid op en rond de Mariaplaats is zeer beperkt en de politie controleert regelmatig. De dichtstbijzijnde parkeergarage is bij de Springweg.

De ALV wordt afgesloten met een borrel op dezelfde locatie.

Concept-agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken, mededelingen
 4. Notulen ALV d.d. 21 oktober [2010] (concept)
 5. Financiële jaarverslagen 2007, 2008, 2009 (incl. afrondende rapportage Kascommissie);  inhoudelijk jaarverslag 2009
 6. Financiën 2010: liquiditeitspositie en realisatie
 7. Begroting en contributie institutionele lidmaatschappen 2011, zie Contributievoorstel 2011
 8. Instellen ACB-commissie II
 9. Instellen Jubileum-commissie 100-jarig bestaan
 10. Stand van zaken website en discussielijsten
 11. Werkgroep TACIS
 12. Wat verder ter tafel komt
 13. Rondvraag
 14. Sluiting.

ALV donderdag 21 oktober 2010

Datum, tijd 21 oktober 2010, 15.30-18:00 uur
Locatie Vergadercentrum La Place, Vredenburgzaal, Utrecht

Na afloop van de ALV vindt er een borrel plaats op de nieuwe lokatie van het verenigingsbureau.

Concept-agenda

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Ingekomen stukken, mededelingen
 4. Notulen ALV d.d. 22 maart 2010 (concept)
 5. Jaarverslag 2009 
 6. Financiële verslagen (waaronder Bestuursverslagen en Jaarrekeningen) 20072008, mededelingen Bestuur en rapportage Kascommissie
 7. Financiën 2010: liquiditeit en realisatie [document: pdf xls]
 8. Stand van zaken Jaarcongres
 9. Contributie 2011. Het Bestuur doet het voorstel tot verhoging van persoonlijke lidmaatschappen met € 5,=.
 10. Het Bureau: huidige personele situatie, verwachtingen en ambities
 11. Het Bureau: situatie huisvesting, ideeën voor verdere benutting
 12. ACB-commissie: taakopdracht en samenstelling [Visiedocument d.d. 1 maart 2010]
 13. Stand van zaken afdelingen 
 14. Stand van zaken website en discussielijsten: techniek en financiën
 15. Bestuurssamenstelling: verkiezing nieuwe voorzitter*
 16. Wat verder ter tafel komt
 17. Rondvraag
 18. Sluiting.

*) Michel Wesseling (beoogd voorzitter) is werkzaam bij het Institute of Social Studies (ISS) van de Erasmus Universiteit Rotterdam als hoofd bibliotheek & IT services. Nadere info: LinkedIn-profiel Michel | ISS-profielpagina.

ALV maandag 22 maart 2010

Datum, tijd 22 maart 2010, 15.30-18:00 uur
Locatie Vergadercentrum La Place, Neudezaal, Utrecht.

De routebeschrijving is op de site van La Place te vinden. Als je met de trein komt dan is de volgende beschrijving het meest relevant (V&D vind je in Hoog Catherijne aan je rechterhand na het verlaten van de stationshal): "Komt u via de winkelingang van de V&D op Hoog Catherijne, neem dan de lift achterin de winkel naar de 5e etage. Daar kunt u zich melden bij de receptie, die u verder zal helpen."

Concept-agenda

1. Opening

2. Agenda

3. Ingekomen stukken, mededelingen

4. Notulen vorige ALV's (10/12/2008 en 29/06/2009)

5. Bureau-aangelegenheden
a. HRM
b. Ledenadministratie
c. Huisvesting

6. Jaarverslag 2008 en Financiën      
a. Jaarverslag (incl. nagekomen verslag afd. HB) en Financieel verslag 2008(concept)
b. Concept realisatie 2009 en begroting 2010 (2008-2010)

7. Toekomstvisie NVB (bijlage: Visiedocument ACB)

8. Bestuursverkiezing*

9. Jaarcongres 2010

10. Website

11. WVTTK

12. Rondvraag

*Cynthio Korlvinke (beoogd secretaris) vanaf 1993 tot nu hoofd van de Verenigde Bibliotheek respectievelijk Bibliothecaris geweest. Dat is één van de grootste en oudste gerechtsbibliotheken van het land. Daarnaast bestuursfuncties vervuld in de afdeling JI.

Huib Verhoeff (UBU) (beoogd penningmeester). Ik werk bij de afdeling I&M, Informatie en Marketing, van de UB Utrecht als projectmanager en senior informatiespecialist. Op dit moment doe ik, als projectmanager, een vrij omvangrijk project in het kader van Partner in Science – Aandacht voor de klant – Kennis op peil. Bij Kennis op peil gaat het om de kennis van de bibliotheekmedewerkers op een hoger plan te brengen. Bij Aandacht voor de klant is het de bedoeling onze klanten echt gelukkig te maken. Als senior informatiespecialist ben ik team-coördinator van het Delta team, een onderdeel van I&M. Ik zit al meer dan dertig jaar in het vak. Gepokt en gemazeld. Opleiding via verschillende GO opleidingen. Gaandeweg meer de kant op van bibliotheekvernieuwing en projectwerk. Ik ben ook wel handig met computers.