Algemene Ledenvergadering van de afdeling Onderwijs & Onderzoek 19 december

Het bestuur van de afdeling Onderwijs en Onderzoek van de KNVI nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op donderdag 19 december a.s. om 16.30 uur in de vergaderruimte van het KNVI-Bureau, Mariaplaats 3 in Utrecht.

De agenda ziet er alsvolgt uit:

 1. Opening
 2. Verslag vorige algemene ledenvergadering, 9 oktober 2012 (PDF)
 3. Mededelingen
 4. Bestuurszaken
  1. verkiezing nieuwe bestuursleden
  2. voorstel tot opheffing van de algemene ledenvergadering
 5. Financiële stand van zaken 2013 en Begroting 2014
 6. Terugblik op activiteiten 2013
 7. Planning activiteiten 2014
 8. Nieuws uit werkgroepen KNVI-O&O
  1. Werkgroep Economie en Bedrijfswetenschappen
  2. Werkgroep Filosofie
  3. Werkgroep LOOWI
  4. Werkgroep Sociaal-wetenschappelijke Informatie
  5. Werkgroep Speciale Wetenschappelijke Bibliotheken
 9. Rondvraag en sluiting

Indien u bij de ALV aanwezig zult zijn, geef dat dan a.u.b. door aan de secretaris van het bestuur, Bert Zeeman: b.zeeman@uva.nl

Toelichting bij agendapunt 4a:

Dorine Korsten, Hubert Krekels, Raymond Snijders en Bert Zeeman zijn aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar.
Het bestuur stelt voor Judith Gulpers, Hilde Klein en Marjolein Kranse in het bestuur te benoemen.
Het nieuwe bestuur zal zelf uit haar midden een nieuwe voorzitter en secretaris kiezen; Marijke Mentink blijft penningmeester.

Toelichting bij agendapunt 4b:

Mede n.a.v. de uitkomsten van de ledenraadpleging van afgelopen zomer stelt het bestuur voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering op te heffen en voortaan langs andere weg de leden te betrekken bij het beleid en de activiteiten van de afdeling. Indien de ALV instemt met dit voorstel, zal het huishoudelijk reglement van de afdeling in deze zin aangepast worden.

 

Korte bio’s van de kandidaat-bestuursleden:

Judith Gulpers

Is werkzaam als liaison librarian voor filosofie en psychologie bij de Universiteitsbibliotheek van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij ondersteunt studenten en medewerkers bij het gebruik van informatiebronnen en geeft cursussen en trainingen.

LinkedIn-profiel: http://www.linkedin.com/in/judithgulpers
Twitter: https://twitter.com/Julilibrarian

Hilde Klein

Is hoofd van de bibliotheek van de Boekman Stichting en lid van het managementteam. De Boekman Stichting (gevestigd in Amsterdam) verzamelt en verspreidt kennis en informatie over kunst- en cultuurbeleid en de uitwerking ervan in de praktijk. De bibliotheek verzamelt relevante publicaties op dit terrein.

LinkedIn-profiel: http://www.linkedin.com/pub/hilde-klein/a/b2a/394
Twitter: https://twitter.com/Hibieb

Marjolein Kranse

Is werkzaam als informatiespecialist voor Leisure Management bij NHTV internationaal hoger onderwijs in Breda. Zij beheert een van de vakmediatheken en ondersteunt studenten en medewerkers bij het zoeken, vinden en gebruiken van informatie.

LinkedIn-profiel: http://www.linkedin.com/in/marjoleinkranse