De KNVI vernieuwt zich

In de afgelopen twee jaar heeft een groep actieve leden en belangstellenden zich gebogen over de mogelijkheden om onze vereniging een vernieuwingsimpuls te geven. Dit heeft geresulteerd in een voorstel (rapport modernisering verenigingsstructuur en voorblad) dat op 18 december 2014 aan de Algemene Ledenvergadering is voorgelegd. 
De ALV steunde het bestuur in haar voorstel tot vernieuwing, maar had bij een aantal punten bedenkingen. Het bestuur heeft op 14 januari gesproken over de resultaten van de ALV en we zijn unaniem tot de volgende conclusies gekomen:

  1. Het bestuur verwelkomt de bijdrage die de ALV aan het voorstel tot vernieuwing heeft geleverd en zal zich in de komende periode inzetten om het vernieuwingstraject verder vorm te geven. Daarbij is het uitgangspunt dat vernieuwing betekent dat bestaande structuren blijven bestaan naast nieuwe vormen: nieuwe cirkels naast de bestaande afdelingen. 
  2. Ook nemen wij de suggestie van de ALV over om nog eens goed naar de verenigingsdemocratie te kijken: met name de suggestie om een ledenraad juist wel, of tenminste gedeeltelijk, te laten bestaan uit vertegenwoordigers van afdelingen of cirkels willen we zeker nader onderzoeken. 
  3. We gaan ook financiële en inhoudelijke scenario's uitwerken om de ondersteuning van het bestuur te professionaliseren. 
  4. Tenslotte zullen we nader onderzoeken op welke manier we differentiatie in de vormen van lidmaatschap kunnen brengen, om zo de drempel om lid te worden van de KNVI te verlagen.

Het bestuur waardeert de kritische kanttekeningen die de ALV heeft gemaakt. Daaruit blijkt betrokkenheid bij ons vak en bij de KNVI. Wij hopen dat we bij de implementatie van de vernieuwing kunnen blijven rekenen op jullie bijdrage. We zullen beginnen met het opstellen van een plan van aanpak, waarna we zeker een beroep op de afdelingen en individuele leden zullen doen om samen aan de uitwerking te werken. Ik hoop en vertrouw erop dat er voldoende leden zullen zijn die hun steentje willen bijdragen.
Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om iedereen te bedanken die heeft bijgedragen aan deze vernieuwingsimpuls. Zonder jullie was het niet mogelijk geweest.

Hartelijke groet,
 
Michel Wesseling
Voorzitter