Agenda Algemene Ledenvergadering O&O 17 november 2011

Datum: donderdag 17 november 2011
Tijd: 09.30 – 10.15 uur
Plaats: congrescentrum De Reehorst, Ede, zaal Strauss 1

 • Opening
 • Verslagen vorige algemene ledenvergaderingen, 10 november 2010
 • Mededelingen
 • Bestuurszaken
 • Financiële stand van zaken 2011 en Begroting 2012 (bijlages 4 & 5)
 • Terugblik op activiteiten 2011
 • Planning activiteiten 2012
 • Nieuws uit werkgroepen NVB-WB
  • Werkgroep Economie en Bedrijfswetenschappen
  • Werkgroep Filosofie
  • Werkgroep LOOWI
  • Werkgroep Sociaal-wetenschappelijke Informatie
  • Werkgroep Speciale Wetenschappelijke Bibliotheken
 • Rondvraag en sluitingToelichting bij agendapunt 4:

- tijdens de laatste ALV hebben de ALVs van beide afdelingen ingestemd met de voorgenomen fusie van de afdelingen HB en WB. Het bestuur stelt nu voor deze fusie daadwerkelijk uit te voeren.

- van de huidige bestuursleden van de afdelingen HB en WB treden de volgende leden af (niet herkiesbaar): Kees Konings, Matthijs van Otegem en Josée Roek. Het bestuur stelt voor in hun plaats de volgende kandidaten te benoemen: Martina Borghmans (KB), Marijke Mentink (WUR/Larenstein) en Daniëlle Quadakkers (Fontys)

- het bestuur stelt voor Hubert Krekels te benoemen tot voorzitter van de nieuwe afdeling Onderwijs & Onderzoek.


Korte bio’s van de kandidaat-bestuursleden:

Martina Borghmans
Na haar studie klassieke talen en Italiaans vervulde Martina verschillende functies bij de Universiteit Leiden, o.m. bij de Campus Den Haag, In 2009 maakte zij de overstap naar de Koninklijke Bibliotheek waar zij werkzaam is als beleidsmedewerker bij de afdeling Beleidsondersteuning. Uit hoofde van die functie is zij op dit moment o.m. ambtelijk secretaris van het samenwerkingsverband UKB.

Marijke Mentink
Marijke is al 25 jaar werkzaam in mediatheken in het hoger onderwijs. Zij is daarbij een spin in het web als het gaat om de voortdurende vernieuwing van de mediatheek ten behoeve van onderwijs en onderzoek. Ze zoekt daarbij graag de contacten op want netwerken is binnen het bibliotheekwezen van grote waarde. Momenteel vervult zij deze rol als coördinator mediatheken bij de hogeschool Van Hall Larenstein, onderdeel van Wageningen University & Research centre.

Daniëlle Quadakkers
Na haar opleiding BDI aan de Hogeschool Maastricht begon Daniëlle in 1995 als informatiespecialist bij de dienst Mediavoorzieningen van Fontys Hogeschool in Sittard. Voor een drietal instituten van Fontys is zij de domeindeskundige en daarmee eerste aanspreekpunt binnen de dienst Mediavoorzieningen. De digitale mediatheek en informatievaardigheden zijn voor haar belangrijke aandachtspunten in haar werk.