Algemene Ledenvergadering NVB-afdelingen Hogeschool Bibliotheken & Wetenschappelijke Bibliotheken

17 november 2011, Ede, de ReeHorst, zaal Strauss 1, 09.30 - 10.15 uur
Aanwezig: 32 leden en 9 bestuursleden Voorzitter: Hubert Krekels

Verslag: Bert Zeeman


1. Opening

Hubert Krekels opent de vergadering om 09.35 uur. Namens het bestuur van de twee afdelingen heet hij de aanwezige leden welkom. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2. Verslag vorige Algemene Ledenvergaderingen, 10 november 2010

De verslagen worden beide ongewijzigd goedgekeurd. Van de kant van de aanwezige leden zijn er geen vragen n.a.v. de verslagen.

3. Mededelingen

Er zijn afmeldingen binnengekomen van Dieuwke Brand, Kees Konings, Yvonne May en Marian Papavoine. Er zijn verder geen mededelingen.

4. Bestuurszaken

a) het bestuursvoorstel tot samenvoeging van de beide afdelingen wordt door de ALV goedgekeurd. Tevens wordt ingestemd met de naam van de nieuwe, gefuseerde afdeling: afdeling Onderwijs & Onderzoek (afgekort O&O).

b) het bestuursvoorstel voor het reglement van de nieuwe afdeling wordt door de ALV ongewijzigd goedgekeurd.

c) bestuursleden Kees Konings, Matthijs van Otegem en Josée Roek treden af en zijn niet herkiesbaar. De voorzitter en de ALV danken hen voor hun jarenlange inzet voor de beide afdelingen. De kandidaat-bestuursleden Martina Borghmans, Marijke Mentink en Danniëlle Quadakkers wordt bij acclamatie benoemd.

d) er zijn geen tegen-kandidaten voor het voorzitterschap van de afdeling O&O. Hubert Krekels wordt bij acclamatie verkozen tot voorzitter.

5. Financiële stand van zaken 2011 en Begroting 2012

Michelle van den Berk geeft een toelichting op de realisatie 2011. Naar verwachting blijven de bestedingen binnen de begrote bedragen. Er heeft bij de bestedingen wel een verschuiving plaatsgevonden van de post Studiedagen naar de post Werkgroepen, door de organisatie van een studiedag door het LOOWI. Voor de Begroting 2012 is uitgegaan van de begrotingen 2011 van de beide afdelingen. De feitelijke besteding van het voor de studiedagen gereserveerde bedrag is uiteraard afhankelijk van het aantal activiteiten dat daadwerkelijk in 2012 georganiseerd zal worden. Initiatieven van de werkgroepen zijn zeer welkom. Vanaf 2012 zullen alle financiële transacties via het NVB Bureau verlopen. De reserves die de afdelingen HB en WB in de afgelopen jaren opgebouwd hebben gaan geoormerkt over naar de nieuwe afdeling O&O, maar met de ‘opdracht’ de reserves binnen drie jaar daadwerkelijk te besteden. Eventuele dan nog resterende reserves zullen overgedragen moeten worden aan de NVB (koepel). Uit de vergadering wordt een opmerking gemaakt over de rente-opbrengsten. Deze zijn voor 2012 mogelijk te hoog ingeschat. Verder zijn er geen vragen.

6. Terugblik op activiteiten 2011

In 2011 zijn er vijf activiteiten voor de leden georganiseerd die steeds op grote belangstelling konden rekenen:

 • Kijkje in de Keuken bij Museum Meermanno
 • Studiedag LOOWI (strategisch inzetten van informatievaardigheden; verslag beschikbaar op http://www.loowi.org/)
 • Studiereis naar Canada (39 deelnemers; http://nvb-studiereizen.blogspot.com/)
 • Meet the expert: Rick Anderson
 • Kijkje in de Keuken bij Aletta (6 december; er zijn nog plaatsen beschikbaar)

7. Planning activiteiten 2012

Het bestuur heeft tot nu toe de volgende ideeën geïnventariseerd voor 2012, uitgaande van 2 Kijkjes in de Keuken, 2 Meet-the-Expert bijeenkomsten en 1 ideeënmarkt. Daarnaast vindt in november het jaarcongres plaats (= in 2012 jubileumcongres). Suggesties Kijkjes in de Keuken:

 • Zeeuwse Bibliotheek (Middelburg), in combinatie met Roosevelt Academy, Roosevelt Study Center
 • Naturalis/NCB (Leiden)
 • Schunck (Heerlen)
 • Wageningen UR

Suggesties Meet-the-Expert:

 • Library in the Cloud (Patrick Hochstenbach?)
 • Digitalisering/Google/KB (Jon Orwant?)
 • Innovatie / inspiratie / learning space (Matthijs Leendertse?)

Suggesties ideeënmarkt:

 • eigen publicaties uitgeven/archiveren (‘Eigen Content Eerst’)
 • auteursrecht / beeldmateriaal / open access
 • kennismanagement

Input van leden en werkgroepen is uiteraard welkom. Het bestuur zal zo snel als mogelijk een definitief programma samenstellen.

8. Nieuws uit de werkgroepen HB WB

De werkgroepen Economie en Bedrijfswetenschappen, Filosofie en Sociaal-wetenschappelijke informatie hebben hun gebruikelijke bijeenkomsten gehad waarbij m.n. kennisdeling en het uitwisselen van ervaringen centraal staat. 

De werkgroep LOOWI organiseerde niet alleen de succesvolle studiedag in mei, maar kwam inmiddels ook al weer in november bijeen. Voor 2012 staan opnieuw twee bijeenkomsten gepland, waarbij de ambitie is van de najaarsbijeenkomst weer iets groters te maken. Informatievaardigheden blijft het voornaamste aandachtspunt.
De werkgroep Speciale Wetenschappelijke Bibliotheken richt zich nog steeds op het beschikbaar maken van de catalogi van speciale bibliotheken in het GGC. Met subsidie van OCLC is dat recent voor 6 bibliotheken gerealiseerd waarbij een hoog percentage unica aan de NCC is toegevoegd. Hopelijk krijgt deze actie nog een vervolg.

9. Rondvraag en sluiting

Op verzoek van Jan Companjen geeft Hubert Krekels nog de samenstelling van het nieuwe bestuur: Michelle van den Berk (penningmeester); Martina Borghmans; Alice de Jong; Dorine Korsten; Hubert Krekels (voorzitter); Marijke Mentink; Danniëlle Quadakkers; Raymond Snijders; Bert Zeeman (secretaris) Onder dankzegging voor hun aanwezigheid en hen een inspirerende dag toewensend sluit Hubert Krekels om 10.15 uur de vergadering.