Algemene Ledenvergadering van de afdeling Onderwijs & Onderzoek 9 oktober te Middelburg

Het bestuur van de afdeling Onderwijs en Onderzoek van de NVB nodigt al haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op dinsdag 9 oktober a.s. om 12.00 uur in de Aula van de Zeeuwse Bibliotheek in Middelburg.

De agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening
 2. Verslag vorige algemene ledenvergadering, 17 november 2011 (PDF)
 3. Mededelingen
 4. Bestuurszaken
  1. verkiezing nieuwe bestuursleden
  2. benoeming penningmeester
 5. Financiële stand van zaken 2012 en Begroting 2013 (PDF)
 6. Terugblik op activiteiten 2012
 7. Planning activiteiten 2013 (PDF)
 8. Nieuws uit werkgroepen NVB-O&O
  1. Werkgroep Economie en Bedrijfswetenschappen
  2. Werkgroep Filosofie
  3. Werkgroep LOOWI
  4. Werkgroep Sociaal-wetenschappelijke Informatie
  5. Werkgroep Speciale Wetenschappelijke Bibliotheken
 9. Rondvraag en sluiting

Aansluitend aan de ALV nodigt het bestuur alle aanwezigen uit voor een gezamenlijke lunch, waarna vanaf 13.30 uur het Kijkje in de Keuken bij de Zeeuwse Bibliotheek en het Roosevelt Study Center zal plaatsvinden.

Indien u bij de ALV aanwezig zult zijn kunt u dat doorgeven aan de secretaris van het bestuur, Bert Zeeman: b.zeeman@uva.nl

Toelichting bij agendapunt 4:

Michelle van den Berk is aftredend bestuurslid en niet herkiesbaar. Alice de Jong is eveneens aftredend.

Het bestuur stelt voor Marjo Bakker en Marijke Rinkel in het bestuur te benoemen. Laatstgenoemde is opvolgster van de vorig jaar afgetreden Josée Roek.

Het bestuur stelt voor Marijke Mentink te benoemen tot penningmeester van de afdeling.

Korte bio’s van de kandidaat-bestuursleden:

Marjo Bakker

Sinds september 2010 werk ik bij het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocide Studies in Amsterdam. Ik ben daar vakreferent/informatiespecialist en verantwoordelijk voor het bibliotheekbeleid in het algemeen en de acquistie in het bijzonder. Daarnaast ben ik binnen het NIOD het aanspreekpunt voor Open Access zaken (publicaties en onderzoeksdata) en ben ik managing editor van het OA tijdschrift Fascism. Journal of Comparative Fascist Studies. Een prettige mix van traditionele en nieuwe activiteiten die heel mooi bij elkaar aansluiten. Vóór het NIOD was ik werkzaam bij het Nationaal Archief en de UB Amsterdam. Zo ben ik al ruim 16 jaar actief in de (speciale) wetenschappelijke bibliotheek. Verder heb ik geschiedenis gestudeerd en de BDI/IDM gedaan. Binnen het bestuur wil ik het speciale wetenschappelijke bibliotheek geluid laten horen; hierin neem ik het stokje over van Michelle van den Berk. Ik vind dat we een mooi vak hebben, blijf graag van alle nieuwe ontwikkelingen op de hoogte en vind het leuk om collega’s te ontmoeten. Ik vind het daarom heel speciaal toe te treden tot het bestuur van de afdeling O&O en hoop een goede bijdrage te kunnen leveren aan de activiteiten die georganiseerd gaan worden en zo eens iets terug te doen voor al die jaren ‘profiteren’ van de NVB.

Marijke Rinkel

Ik ben informatiespecialist in Xplora, het leercentrum van Avans Hogeschool. Vanuit Xplora werk ik samen met opleidingen op het gebied van management en bestuur en sociale studies. Ik werk ook in projecten binnen het Leer- en Innovatiecentrum waar Xplora deel van uitmaakt.

Avans Hogeschool vindt het belangrijk dat er een vertegenwoordiging is in het bestuur O&O. Er worden interessante bijeenkomsten georganiseerd over actuele onderwerpen op ons vakgebied waar ik graag mijn steentje aan wil bijdragen.