Jullie mening over de toekomst van de ALV voor de afdeling O&O

Beste leden van de afdeling Onderwijs & Onderzoek,

In haar laatste vergadering heeft het afdelingsbestuur zich gebogen over de toekomst van de algemene ledenvergadering van de afdeling. Deze kent weliswaar een lange en eerbiedwaardige traditie, maar is in de afgelopen jaren toch ook vooral een rituele dans geworden met een geringe opkomst van de leden, óók na de fusie van de afdelingen Hogeschool Bibliotheken en Wetenschappelijke Bibliotheken. Daarnaast werden in de ALV altijd een aantal formaliteiten aan de leden voorgelegd (denk aan de verkiezing van bestuursleden, de goedkeuring van de afdelingsbegroting en de jaarrekening) die in het huidige tijdsgewricht ook langs andere, digitale weg georganiseerd kunnen worden of die, zoals in het geval van de goedkeuring van de jaarrekening door de kascommissie, ingehaald zijn door de veranderde financiële relaties binnen de vereniging. Het afdelingsbestuur hecht enerzijds zeer aan de inbreng van de leden in het functioneren van de afdeling en de activiteiten die ondernomen worden, maar vraagt zich anderzijds nadrukkelijk af of het middel van een algemene ledenvergadering daartoe nog een geëigend middel is.

Voordat het bestuur mogelijk een formeel besluit tot opheffing van de algemene ledenvergadering van de afdeling, inclusief de bijbehorende aanpassing van het huishoudelijk reglement van de afdeling, aan de eerstvolgende ALV (in november tijdens het jaarcongres) wil voorleggen, willen we graag de mening van onze leden daarover peilen. Alle leden willen we dan ook hierbij vragen onderstaande poll bestaande uit drie vragen in te vullen. Dat kan tot uiterlijk zondag 30 juni.

Het afdelingsbestuur zal vervolgens mede op basis van deze peiling concrete voorstellen formuleren die in de ALV in november aan de leden worden voorgelegd.

https://docs.google.com/forms/d/1CrNyP2Rjna-VJ89PySb2VZ6eUUSA5YmzAebdSL6mzi8/viewform

Namens het bestuur,

Hubert Krekels

voorzitter

P.S. aan het eind van dit kalenderjaar zal een aantal van de huidige bestuursleden van de afdeling terugtreden. Het bestuur roept daarom enthousiaste leden op om zich beschikbaar te stellen voor een bestuursfunctie. Een benoeming als bestuurslid is in principe voor drie jaar, kost uiteraard wat tijd (maar de werklast wordt onderling verdeeld) en is een waardevolle bijdrage aan ieders ontwikkeling en c.v. Geïnteresseerde leden kunnen zich voor nadere inlichtingen of aanmelding richten tot de secretaris van de afdeling: b.zeeman@uva.nl