Interview met Michel Wesseling, voorzitter KNVI, over de fusieplannen met Ngi-NGN

Michel Wesseling, voorzitter KNVI

Michel Wesseling, voorzitter KNVI

Op het KNVI-congres sprak onze voorzitter over plannen om het KNVI te laten fuseren met het Ngi-NGN. Voor het bestuur van de afdeling O&O reden om de voorzitter over dit spannende onderwerp een interview af te nemen.

Hoe en wanneer is het idee van een fusie tussen het KNVI en Ngi-NGN ontstaan?
Er waren eigenlijk verschillende aanleidingen om met elkaar kennis te maken. Al enkele jaren gebruikten zowel de toenmalige NVB alsook Ngi-NGN de term ‘informatieprofessional’. Toen wij onze naam veranderden in KNVI herkende de Ngi-NGN dit en vroeg zich af wie wij zijn. In 2013 verscheen er een boekje Informatieprofessional 3.0 uitgegeven door Ngi-NGN en dat was voor mij aanleiding om die club eens te contacteren. Tenslotte: in november 2013 ontmoetten we elkaar bij een vergadering van iPoort (www.ipoort.nl) waar beide verenigingen lid van zijn. Toen was een afspraak snel gemaakt.

Wat is de Ngi-NGN precies? En waar zie je overeenkomsten met de KNVI?
Ngi-NGN is een fusievereniging van het Nederlands Genootschap voor Informatica en het Netwerk Genootschap Nederland: beide beroepsverenigingen voor ICT-ers. Net als de KNVI leden zijn ICT-ers ook bezig met het opslaan, toegankelijk maken, ontsluiten en bewaren van informatie. Zij houden zich vooral met de technologie bezig, maar er komen steeds meer raakvlakken met ons werk. We zien dat de keiharde ICT steeds minder een punt wordt (is wel heel belangrijk, maar wordt door de cloud weggehaald uit de bedrijven en instellingen) terwijl aansluiting bij de kerntaken van de instelling steeds belangrijker wordt. Gelijktijdig zien we dat KNVI informatieprofessionals steeds meer naar de technische kant opschuiven. Met name op het gebied van functioneel beheer en key-userschap zien we veel overeenkomsten en kunnen we veel van elkaar leren. En natuurlijk moeten we de hele trend van big data, linked open data, cyber security, information literacy niet uit het oog verliezen.

Welke voordelen zijn er voor de KNVI om te fuseren met Ngi-NGN?
Vooral de leden zullen profiteren van de samenwerking: we kunnen een breder aanbod doen van activiteiten. Onze partner organiseert jaarlijks zo'n 100 bijeenkomsten, tegenover ongeveer 30 door de KNVI. Tevens kent de Ngi-NGN een sterke regionale verankering, waardoor ik weer mogelijkheden zie om de banden met de regio's (AIN, HIN, NIN etc.) aan te halen.

Wat zijn nadelen voor de KNVI van een fusie?
Die zullen er ongetwijfeld zijn, maar ik zie ze op dit moment niet. Het kan best zijn dat ik ze niet wil zien hoor. Of het moet zijn dat we door de samenwerking een hele grote vereniging worden. Momenteel zijn de lijntjes kort en informeel en dat zou wel eens wat anders kunnen worden. Daar moeten we aan wennen en er zal tijd nodig zijn.
Maar we kunnen het ook als een kans zien. Ik denk dat de afdelingen hier ook een belangrijke rol, kunnen spelen. Natuurlijk moeten we alle details verder uitwerken en dan komen er misschien zaken boven tafel. Maar we hebben met elkaar afgesproken dat eventuele nadelen opgepakt worden als kansen om zaken te verbeteren.

Waarom wil de Ngi-NGN met de KNVI fuseren? Zij zijn toch een groot platform voor ICT-professionals die best zonder ons kunnen?
De belangrijkste reden voor hen om ons te benaderen was het feit dat zij vinden dat de techniek niet zonder de inhoud kan. Met andere woorden: zij vroegen zich af waarvoor zij hun werk eigenlijk doen. En dan is het antwoord tweeërlei: de content en de stakeholders. Het is het gevolg van de bovengenoemde trend om beter aan te sluiten bij de kerntaken van de instelling waarvoor men werkt.
En laten we ook duidelijk zijn: beide verenigingen (KNVI en Ngi-NGN) zien de ledenaantallen teruglopen en daardoor de slagkracht van de vereniging verminderen. Samen worden we een grote club.

Hoe gaat de fusie er precies uit ziet? Komt er bijvoorbeeld een nieuwe naam?
Het is op dit moment natuurlijk nog niet helemaal duidelijk, maar het uitgangspunt is dat de naam KNVI blijft bestaan. Je zou dus kunnen zeggen dat er geen sprake is van een fusie, en dat de Ngi-NGN leden zich aansluiten bij de KNVI. Maar uiteraard heeft het wel gevolgen voor de aansturing van de vereniging. Wij hebben 8 afdelingen, de Ngi-NGN heeft er 24. Er zijn verschillen in de contributie en wat je ervoor krijgt. Kortom er is nog heel wat te doen.

Wat zou een fusie betekenen voor de afdeling Onderwijs & Onderzoek?
Zoals we er nu naar kijken blijven de afdelingen zoals we ze nu kennen bestaan en ze kunnen hun werk voortzetten. Ik denk dat je vooral de voordelen moet zien doordat we bij elkaar kennis kunnen ophalen. En wellicht komen we tot de ontdekking dat collega's in je werkomgeving lid zijn van de Ngi-NGN waardoor er weer nieuwe verbanden ontstaan. Ik noemde boven al big data, cyber security, informatievaardigheden: allemaal raakvlakken en terreinen waar O&O-ers zich mee bezighouden.

Hoe ziet het fusietraject eruit? Is de kogel al door de kerk? En wie heeft er wanneer, wat over te zeggen?
Zoals we er nu naar kijken willen we de fusie in twee stappen uitvoeren. We zullen ons daarbij professioneel laten begeleiden. Tot nu toe hebben we vooral op bestuursniveau met elkaar gesproken. We hebben afgelopen 11 november met de afdelingsbesturen van gedachten gewisseld en daar kwam een heel plezierige en enthousiaste energie uit voort, waardoor ik het gevoel kreeg: waarom tekenen we niet meteen. Maar we zijn ons ervan bewust dat nu de eerste vrijerijen voorbij zijn, de heftige verliefdheid moet worden omgezet in een langdurige relatie.
In de komende maanden zullen we alle details uitzoeken en de leden breed informeren over de voorgenomen acties. In de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar willen we de leden vragen om de besturen in principe te mandateren om het traject af te maken. In de volgende ALV willen we dan de samenwerking formaliseren.
We willen ons huwelijk goed voorbereiden, maar ook niet al te lang wachten natuurlijk. Als het aan mij ligt zou ik heel graag eind 2016 de samenwerking willen beklinken. Maar nogmaals: zorgvuldigheid is belangrijker dan snelheid.

30 november 2015
Coen Wilders & Marjo Bakker