Oproep aan de leden voor commissie NVB2020

Een complexe en omvangrijke materie, zeker, maar de expertise om die te tackelen hebben we in huis, de NVB – lees de leden - is immers een pool van kennis? Wees trots op het vak en zet niet alleen de deur open voor een beroepsvereniging die er toe doet, geëquipeerd om zich te roeren en te doen gelden in een dynamische wereld. Bouw daar actief aan mee: heldhaftig - vastberaden - barmhartig. Aanmelden dus, en graag op rappe voetjes.

Als wij het niet kunnen, kan niemand het!

Het bestuur roept kandidaten op om visie en vorm te formuleren voor de toekomst van onze vereniging. Het vak is nog nooit zo dynamisch en belangrijk geweest als nu, en toch...

Begin maart 2010 presenteerde de Advies Commissie Beleidsaangelegenheden (ACB) haar visie op de toekomst van de NVB; de notitie is vervolgens uitvoerig op de ALV van 22 maart 2010 besproken. 

Wij zijn allemaal overtuigd van de dynamische toekomst van ons vak en daarmee van het belang van onze beroepsvereniging. Of, om met onze voorzitter te spreken tijdens zijn openingswoord op het recente jaarcongres: "geen democratie zonder professionele en vrije informatievoorziening", en daarin past de NVB.

In dit kader en gebaseerd op het ACB-advies, heeft het bestuur een aantal speerpunten benoemd:

1. Op korte termijn dient in kaart gebracht te worden welke soorten van beroepen de NVB aan zich moet gaan binden, zonder groepen bij voorbaat buiten te willen sluiten.

2. De NVB moet intern geherstructureerd worden. Op welke inhoudelijke basis moet de afdelingsstructuur heringericht gaan worden? De verhoudingen binnen de NVB (verenigingsbestuur, afdelingen, special interest groups, regionale netwerken...) verdienen herijking: het bestuur heeft de ambitie om een 180 graden kanteling te maken waarbij de koepel gedachte verlaten wordt en een platform wordt geïntroduceerd waarop initiatieven gezaaid kunnen worden, kunnen groeien, ruimte krijgen... Het adagium: de NVB dat zijn wij! 

Minder prioritair:
3. Er is grote onduidelijkheid over de opvattingen over het vak binnen de opleidingen; even onduidelijk is welke behoeften (zowel van werkgevers als van werknemers) zich op de arbeidsmarkt manifesteren. Hoe moeten die opvattingen en behoeften in kaart gebracht worden? 

4. De NVB moet haar doelstellingen herijken. Hoe moeten die gaan luiden? Hoe breed wil de NVB zich maatschappelijk manifesteren? Welke belangen wil zij gaan dienen? Wat moeten in dat licht de taken van Verenigingsbestuur en en -bureau gaan worden? 

In dat kader ziet het bestuur concentratie op punten 1 en 2 op korte termijn als prioritair, met een sterk accent op uitvoerbaarheid en pragmatisme. We streven ernaar om binnen 3 maanden de resultaten van de commissie te mogen ontvangen.

Het bestuur hoopt op enthousiaste reacties en zal bij het maken van de keuze uit de kandidaten zorgen voor een evenwichtige representatie naar de afdelingen. Voor de continuïteit acht het bestuur het van belang dat ACB-lid Peter de Jong zitting krijgt in de nieuw in te stellen commissie. 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor uiterlijk 21 maart a.s. via info[at]nvbonline.nl. 
Voor meer informatie kunt u terecht bij Michel Wesseling (voorzitter):m.g.wesseling(at)gmail.com of 06-5336 2067.