Prijswinnaars Victorine van Schaickfonds NVB 2012

Tijdens het lustrumcongres van de NVB in het Beatrixtheater in Utrecht, afgelopen 15 november, zijn er liefst drie prijswinnaars gehuldigd: één voor elke prijs die het Fonds beschikbaar stelt.

Frank Huysmans.jpg

Frank Huysmans

Esther Valent.jpg

Esther Valent

Tessa Nederhoff.jpg

Tessa Nederhoff

Vicky Breemen.jpg

Vicky Breemen

Frank met de drie prijswinnaars.jpg

Frank met de drie prijswinnaars

Dankwoord Vicky Breemen.jpg

Dankwoord Vicky Breemen

Frank Huysmans, lid van het bestuur, reikte de prijzen uit en zette de drie winnaars in het zonnetje.

De BibliotheekInitiatiefPrijs, voor een persoonlijk initiatief om het bibliotheek- en informatievak te vernieuwen en € 1000,- groot, wordt dit jaar uitgereikt aan iemand die haar hoofd boven het maaiveld heeft durven uitsteken. Van 2003 tot 2010 bestond er een landelijke digitale vraagbaak genaamd Al@din, gerund door de openbare bibliotheken, die via een netwerk vragen beantwoordden van iedereen. Om verschillende redenen werd de dienst beëindigd. Dit jaar nam de prijswinnaar het initiatief om het inlichtingenwerk weer nieuw leven in te blazen door als bibliothecarissen antwoorden te geven op vragen die op www.goeievraag.nl en op twitter gesteld worden. Onder de twitterhandle @DeBibliotheek1 doen zij dat op vrijwillige basis in hun vrije tijd. De jury is van mening dat Esther Valent de BibliotheekInitiatiefPrijs heeft verdiend.

TWIL #90: Esther Valent (Q&A services by librarians) from Jaap van de Geer on Vimeo.

De Scriptieprijs, waaraan een bedrag van € 750,- verbonden is,gaat naar een masterscriptie waarin de auteur verkent welke gevolgen de introductie van e-books zal hebben op bibliotheken. Haar interesse gaat in het bijzonder uit naar hoe verschillend openbare bibliotheken reageren op het nieuwe fenomeen e-book. Uit de gesprekken met bibliotheekmanagers komt naar voren dat de gemeente als opdrachtgever en ook het personeel bij de invoering van e-books in bibliotheken geen rol van betekenis spelen. Wat er wel toe doet, is de cognitieve stijl van de directeurs/managers. Met deze goed onderbouwde bijdrage, getiteld 'Voor de verandering: reacties van bibliotheken op de komst van het e-book en de gevolgen voor het literaire veld', verdient Tessa Nederhoff, ten tijde van het schrijven van deze scriptie student Boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam, ten volle de Scriptieprijs 2012.

En dan de Victorine van Schaickprijs 2012. Deze prijs is voor de beste publicatie op het gebied van bibliotheken en informatie en bestaat uit een penning en een bedrag van € 1500,-. De cognitieve stijl van managers mag dan verklaren waarom sommige bibliotheken snel, andere wat langzamer, en weer andere helemaal niet tot uitleen van e-books overgaan, voor alle geldt dat er auteursrechtelijke belemmeringen zijn. Die maken dat het voor bibliotheken die wel willen moeilijk is om dat ook te kunnen. Ook digitaliseringsprojecten van bibliotheken krijgen niet genoeg ruimte binnen het auteursrechtelijke kader van de Europese Unie, dat vertaald is in Nederlandse wetgeving. De balans tussen het recht van auteurs om hun werk economisch te kunnen exploiteren en de toegankelijkheid van dat werk voor gebruikers is verschoven in de richting van de eersten. Het online doorleveren van content wordt in de Europese richtlijn over de harmonisering van auteursrecht en naburige rechten in de informatiesamenleving onmogelijk gemaakt. De auteur van deze research masterscriptie Informatierecht aan de Universiteit van Amsterdam schetst de kaders waarbinnen een aanpassing gedaan zou kunnen worden. De zorgvuldigheid waarmee dat gebeurt en de voorbeeldige wijze waarop het betoog is opgebouwd en gedocumenteerd, maken dat de masterscriptie leest als een voldragen bijdrage aan de wetenschappelijke discussie, die ook een publicatie als zodanig verdient. Voor haar studie 'Borrowing from the old to facilitate the new: the future of the library privilege in the digital world' ontvangt Vicky Breemen de Victorine van Schaickprijs 2012.

Hier kunt u het juryrapport lezen.